ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ: ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⵖⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵡⴻⵅⵅⵔⴻⵏ ⴰⵙⴽⴰⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⵓⵡⴻⵅⵅⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⵖⴻⵔ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ 12 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵜ-ⵉⴷ-ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜ-ⵙⴱⵓⵖⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ.

ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⴱⴷⴻⵍⴷⵊⴻⴱⴰⵔ ⵜⴰⵣⵉⵔ (ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴻⵍ ⵉⵏⴼⵉⵜⴰⵀ) ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵜⵜⴰⵍ ⴰⵏⵉⵎⵉⵔ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⴰⴵⴵⴰ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵏⴻⴼⵔⵉ ⴰⵎ ⵡⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⴷ ⴰⴼⴻⵛⴽⵓ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵅⵅⴻⵔ ⵓⴹⵔⵉⵙ-ⴰ ⴰⵔⵎⴰ ⵄⴻⴷⴷⴰⵏⵜ ⵜⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ.

ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵀⴰⴷⵊ ⴱⴻⵍⴳⵀⵡⴰⵜⵉ (ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⴻⵍ ⵎⵧⵓⵙⵜⴰⴽⴱⴰⵍ) ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵓⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵏ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵥⴻⵡⵔⴰⵏⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎ ⵡⴰ ⵢⴻⵃⵡⴰⵊ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵓⵅⴻⵎⵎⴻⵎ ⴷ ⵜⵙⴻⴷⴷⵉ, ⴷⵖⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵃⵡⴰⵊ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⴽⴽⴻⵙ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⴳⴻⵍⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛ ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴷⴰⴽⵎⵓⵙ ⴷⴰⴽⵎⵓⵙⵙⵉ (ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ) ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰⵍⵇⴻⵢ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴽⵢⴻⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⴳⴻⵏ, ⴷⵖⴰ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⴰⵡⴻⵅⵅⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⴰⵔⵎⴰ ⵄⴻⴷⴷⴰⵏⵜ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵔⴻⴽⴷⴻⵏⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⵏⵡⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵊⴰⵎⵓ ⴰⵎⴻⵍ ⴻⵍ ⵊⴰⵣⴰⵉⵔ (ⵜⴰⵊ) ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵓⵔ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴰⵏⴻⵛⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵉⵏ, ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⵟⴰⵙ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⴻⵍⵀⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵉⵅⵓⵚⵚ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴳⴰⵔ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵉⵅⵓⵚⵚ ⴷ ⴰⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴰⵙ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵒⵉⵜⵕⵓⴽⵔⵓⵔⴰⵏⵉⵏ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵜⴰⵎⴰⵣⴰⵏⵜ ⵙⵓⴰⴷ ⵍⴰⴽⵀⴷⴰⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵊⴻⴱⴷⴻⵏ ⴰⵙⵙⴻⴼⵜⵉ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵜⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵡⴻⴽⴽⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⴻⴳⵣⵓⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⵉ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ.

Afficher plus

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page
Fermer