ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⴰⵔⴽⴰⴱ: « ⵉⵃⴰⵔ ⵍⵃⴰⵍ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵏⵉⵔⴻⵎ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵉⵃⴰⵔⴰⵣⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ »

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⴷⴻⴳ ⵓⵇⴻⴷⴷⴻⵎ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵏⵉⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⵃⴰⵔⴰⵣⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵉⵃⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷⵖⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⴰ.

ⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⵓⴷⴻⴳ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏⵏ 1990 ⵙ ⵢⵉⴼⵓⵊⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⴷ ⵢⵉⵛⵔⵉⴽⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⵏ 1986, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵞⵓⵕⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵙⵍⵉⵎⴰⵏⴻ ⵛⵀⴻⵏⵉⵏⴻ, ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⵏⵉ, ⴼⴻⵜⵀⵉ ⴽⵀⵡⵉⵍ.

ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵔⴽⴰⴱ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 83 ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵜⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵎⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⵏ 86-14 ⵢⴻⵔⵏⵓ 20 ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜⴻⵏ ⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵏⵡⵉⵜ ⵏ 1991, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵜⵊⴻⴱⴱⴻⴷ-ⴷ ⵉⵙⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⴰⵍ ⵏ 50 ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⴳⴰⵔ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⴷ 30 ⵏ ⵢⵉⵛⵔⵉⴽⴻⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵙⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ 2005, ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⵙ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⵢⴻⵏⵇⴻⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵍⴰ 13 ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙⴻⴳ 2008 ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ. ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵇⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⵔⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵙⵧⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⴷ ⴰⵡⴻⵣⵖⵉ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵍⵀⵓ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵓⵔⵎⵓⴷ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⴰⴳⴻⵏⵙⵉ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵍⵣⵓⵣ ⵓⵕⵓⴼⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵓⵏⵎⴻⵣⴳⵉ ⴷ ⴰⵇⴻⵙⵃⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⵖⵓⵔ ⵢⵉⵏⴼⴰⵔⴰⵙⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ.

Afficher plus

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page
Fermer