ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⴰⵙⵍⵓⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵉⴳⵓⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵉⵏⴻⵣⵡⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⵏⴻⵚⴱⴻⵏ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⵉⴼⵜ ⵉ ⵓⵙⴱⴰⴷⵓ ⵏ ⵜⴻⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⵓⴳⴻⵏ ⴰⴳⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵉⴳⵓⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵉⵏⴻⵣⵡⴻⵔ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ).

ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵜⵉⴷⵊⴰⵏⵉ ⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⵀⴰⴷⴷⴰⵎ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵏⵚⴻⴱ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ-ⴰ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⵉⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ.

ⵎⴰⵙⵙ ⵜⵉⴷⵊⴰⵏⵉ ⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⵀⴰⴷⴷⴰⵎ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵜⵉⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵉⵏ, ⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴰⵙ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵍⵓⴳⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵉⵏⴻⵣⵡⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ-ⴰ.

ⵉ ⵓⵙⵎⴻⴽⵜⵉ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⵏⵔⵓⴻⴷⴷⵉⵏ ⴱⴻⴷⵡⵉ, ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ), ⵢⴻⵖⵜⴻⵙ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵍⵓⴳⴻⵏ ⵙ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⴷ ⴰⴳⴰⵔⴰⵏ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵉⴳⵓⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵉⵏⴻⵣⵡⴻⵔ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ.

ⴷ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵍⵀⵓ ⵙ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵓⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ.

ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉⵄⴻⵡⵡⴻⵍ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓ ⵙ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵉⴳⵓⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵉⵏⴻⵣⵡⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴽⴻⵙⴱⴻⵏ-ⴷ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴻⵥⴷⴰⵔⵉⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ, ⵎⴰⵛⴰ ⵙⵄⴰⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ 10 ⵏⴻⵖ 15 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⵓⵔ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⴰⵙⵙⵉⵖⴻⵔ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ.

Afficher plus

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page
Fermer