ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⴰⵙⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵜⵓⵔⵙⴰⴹ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ « ⴷ ⴰⵛⵇⵉⵔⵔⴻⵡ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵏⵇⴰⴱⴻⵍ »

ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ – ⴰⵙⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵜⵓⵔⵙⴰⴹ ⵏ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵓⵔ ⵜ-ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⴳⵓⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵛⵇⵉⵔⵔⴻⵡ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ, ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵜⵎⴰ ⵣⴰⵀⵔⴰ ⵣⴻⵔⵡⴰⵜⵉ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴳⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵙⴰⵉⴽⵉ-ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ ⵙ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ « ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵎⴻⵔⴽⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⴻⵡⵜ », ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵓⵛⵇⵉⵔⵔⴻⵡ-ⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵖⵉⵎⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵃⴻⵜⵜⴻⵜ, ⴷ « ⴰⵛⵔⵉⴽ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⴰⵀⴻⵍ ⵙ ⵜⵎⴰⴳⵍⵉⵜ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ».

« ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⴰⵛⵔⵉⴽⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⴼⵇⴰⴷⵜ. ⴷⵉⵎⴰ ⵜⴻⵜⵜⵄⴰⵡⴰⵏ ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⴻⴹⵔⵓⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵢⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵀⵓⵏ ⵜⴰⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵓⵏⵣⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⵔⵙⴰⴹ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵣⴻⵔⵡⴰⵜⵉ, ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉⵏ ⴰⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ « ⴱⵔⵓⵎ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ ».

ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴰⴱⴻⵍ ⵓⵛⵇⵉⵔⵔⴻⵡ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ, ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⵍⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ, ⵙⴻⴳ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ, ⴰⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵉ ⵓⵙⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵜⵓⵔⵙⴰⴹ.

« ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⴰⵇⵍ-ⴰⵖ ⵍⴰ ⵏⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴻⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⴰⵙⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵜⵓⵔⵙⴰⴹ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵏⴻⵙⵙⴻⴼⵔⵉ, ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ-ⴷ-ⵏⴻⴱⴷⴻⴷ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷⴰⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵏⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴼⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵜⵓⵔⵙⴰⴹ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴳⵣⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵣⴻⵔⵡⴰⵜⵉ.

Afficher plus

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page
Fermer