ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵜⴰⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵙⵍⴻⵎ ⴷ ⵜⴻⴽⵙⴰⵎⴰⵏⵜ ⵏ 2019: ⴰⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵛⵉⵛⴽⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ

ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵛⵉⵛⴽⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵎⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 8 ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵙⵍⴻⵎ ⴷ ⵜⴻⴽⵙⴰⵎⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵅⴻⵜⵎⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵛⵉⵛⴽⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ-ⴱⴻⵏⴰⵀⵎⴻⴷ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ.

ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵙⵍⴻⵎ ⴷ ⵜⴻⴽⵙⴰⵎⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵀⴰ ⵀⴰⵎⵎⵧⵓⵛⵀⴻ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⴷ « ⵜⵓⵔⴱⵉⵃⵜ » ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵛⵉⵛⴽⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵡⵍⴰⵍⵜ, ⵜⴰⴳⴳⴰⵥⵜ ⵜⴰⵙⴻⵎⵎⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙⵉⵙⵍⴻⵎ ⴷ ⵜⴻⴽⵙⴰⵎⴰⵏⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵎⵛⵉⵛⴽⵉ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵎⴰⵚⴻⵔ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⵍⵎⴰⵏⵉⵏ.

ⵜⴰⵎⴻⵙⵔⵉⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷ ⴰⵖⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴻⵛⵜⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵙⵍⴻⵎ ⴷ ⵜⴻⴽⵙⴰⵎⴰⵏⵜ, ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⴷ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⴰ-ⴰ ⴷ ⵢⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵜⴰⵀⴰ ⵀⴰⵎⵎⵧⵓⵛⵀⴻ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵙⵔⵉⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵙⵉⵙⵍⴻⵎ ⴷ ⵜⴻⴽⵙⴰⵎⴰⵏⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⵢⵉⵎⵣⵉⴽⴽⵏⴻⵏ, ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ, ⵉⵎⵏⴰⴷⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ.

ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵓⴱⴻⵔⵔⵉⵃ ⵏ « ⴰⵙⵙⵉⵙⵍⴻⵎ ⴷ ⵜⴻⴽⵙⴰⵎⴰⵏⵜ, ⴷ ⵉⵎⵓⵜⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵓⵏⵣⵉⴳ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵥⴻⵔⵡⴰⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ », ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 100 ⵏ ⵢⵉⵎⵣⵉⴽⴽⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ 30 ⵙⴻⴳ 11 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵎ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ, ⵙⴱⴻⵏⵢⵓⵍ, ⵍⴻⴳⵔⵉⴳ, ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵍⵀⴻⵏⴷ, ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ, ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵜⵓⵏⴻⵙ ⴷ ⵎⴰⵚⴻⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴻⴱⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵀⵓ.

Afficher plus

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page
Fermer