ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵜⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ: ⴰⴽⴽ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵉⴳⴻⵔⵔⵣⴻⵏ ⴰⴽⴽ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵀⴰⵙⵙⴰⵏⴻ ⵔⴰⴱⴻⵀⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⵎⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ 12 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵢⴰⴼⵉⵏ ⴰⴽⴽ.

« ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⴰⴽⴽ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ « ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⴰⵎⴰⴳⵏⵓ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵢⴰⴼⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⴱⴻⵀⵉ ⵉ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⵊⴰⵀⴷⴻⵏ.

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⴱⴻⵀⵉ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⵍⴻⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵜ-ⴰ ⵙ « ⵜⵎⴰⵙⵉⵜ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ « ⵓⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⴼⵍⴻⵙⵜ », ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⴽⴽ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⵜⴰⵡⴻⵄⵕⴰⵏⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⵓⵎⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ « ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ » ⵙⵖⵓⵔ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⴱⴻⵀⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵏ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⵔⴻⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⵓⵏ ⵜⴰⵣⴻⵔⴼⴰ ⴷ ⵜⵓⵎⵎⵉⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵉⴽⴻⵜⵜⵓⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵥⴷⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵜ-ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ, ⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰⵙⵇⴻⴷⵛⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ, ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴹⵔⵓ ⵓⴳⴳⵓⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵉ ⵓⵏⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⵎⴰⴽⴽⵉ, ⵜⴰⵏⴽⴻⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵍⵄⴰⴼⵢⴰ.

Afficher plus

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page
Fermer