ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵜⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ 12 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ: ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ), ⵓⵎⵓⵖ ⴰⴳⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ 12 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ.

ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵓⵎⵓⵖ ⴰⵢ ⵉⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⴻⵍⴰⵉⴷ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⴰⵍ-ⵎⵧⵓⵙⵜⴰⴽⴱⴻⵍ, ⴰⵍⵉ ⴱⴻⵏⴼⵍⵉⵙ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵍⴰⵉⴻ ⴻⵍ ⵀⵓⵔⵉⵢⴻⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴱⴻⵏⴳⵔⵉⵏⴰ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴻⵍ-ⴱⵉⵏⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ (ⴷ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴰⵇⴱⵓⵔ) ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵙ ⵢⵉⵎⴻⴷⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢ, ⴰⵣⵣⴻⴷⵉⵏⴻ ⵎⵉⵀⵓⴱⵉ.

ⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⵍⴰ ⵙⵙⴻⵡⵊⴰⴷⴻⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴱⴷⵓⵏ ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⵙⴻⴳ 17 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴱⴷⴰⵏ ⵢⴰⴳⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⴽⴻⵛⵛⴼⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ.

ⵢⴰⴳⵉ, ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴼⴼⵖⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ, ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ 12 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⴰⵙⵉⵀⴰⵕ-ⴰ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ.

ⴰⵣⵣⴻⴷⵉⵏⴻ ⵎⵉⵀⵓⴱⵉ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ, ⵉ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⵙ ⵍⵊⴻⵀⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵏⴻⵎⵎⴻⵔ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵜ-ⵉⴷⴻⵀⵍⴻⵏ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴱⴻⵏⴳⵔⵉⵏⴰ ⵉⵕⴻⴳⴳⴻⵎ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⴰⵎⴻⴽⴷⵉ ⵉ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴷ ⵢⵉⴱⴻⵔⵔⵉⵃⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⵏ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵉⵍⴻⵏ, ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵇⵇⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵓⵔ ⴵⴵⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴼⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⵎⴰ ⴷ ⴰⵍⵉ ⴱⴻⵏⴼⵍⵉⵙ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴻⵎ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ 12 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ ⴰⴷ ⵄⴻⴷⴷⵉⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⵄⴰⴼⵢⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴻⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴼⵔⴻⵏ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⴻⵍⴰⵉⴷ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴻⵎ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷ « ⵜⴰⵎⴻⵖⵔⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ », ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⵍⴰ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙⵖⵓⵔ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⵏⴻⴼ ⵉ ⵜⵓⴳⴳⵣⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵢⴻⵜⵜⵅⴰⵜⴰⵍⴻⵏ.

Afficher plus

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page
Fermer