ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵜⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ: ⵡⴻⵅⵅⵔⴻⵏ ⴰⵇⴻⴷⴷⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴻⵍⴽⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⵓⴹⴻⴼ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⵅⵅⴻⵔ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵇⴻⴷⴷⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴻⵍⴽⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⵓⴹⴻⴼ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰ, ⵏⴰⵇⴰⵍ ⴰⴷ ⵜ-ⵢⴻⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ), ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ ⵓⴷⴰⴱⵓ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵇⴻⴷⴷⴻⵎ-ⴰ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵛⵀⴰⵔⴼⵉ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ, ⴰⵛⵃⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ 12 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴼⴼⵔⴰⵡⴻⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵎⵎⵉⴷⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵜⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵏⵓⴹⴻⴼ.

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴻⵍⴽⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴹⴻⴼ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵙⵙⴻⴳⵍⵉⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵡⴻⵣⵖⵉ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴷⵖⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ-ⴰ.

« ⵛⵉⴽⴽⴻⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⴰⵔⴻⵎ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⵖⴻⵍ ⵙ ⵜⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ.

ⵎⵉ ⴷ-ⵙⵖⴻⵔⵜⴻⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴻⴱⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⴰⵔⴼⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ « ⵢⴻⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴹⵎⴻⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵓⴳⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵉⵏ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴱⴻⴳⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵃⴻⵔⵣⴻⵏ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ».

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ, ⴷⵉⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⵜⵄⴻⴹⴹⵉⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵇⴻⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴼⴰⵜⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⴼⴰⵢⵍⵓ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ-ⵜ ⵣⵉⴽ ⴷ ⴰⵡⴻⵣⵖⵉ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⴽⵙⴰⴱ ⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵉ ⵓⵙⵎⴻⴽⵜⵉ, ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ 12 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ. ⵡⵉ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵙ ⵢⵉⵎⴻⴷⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢ, ⴰⵣⵣⴻⴷⵉⵏⴻ ⵎⵉⵀⵓⴱⵉ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴻⵍ-ⴱⵉⵏⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴱⴻⵏⴳⵔⵉⵏⴰ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵍⴰⵉⴻ ⴻⵍ ⵀⵓⵔⵉⵢⴻⵜ, ⴰⵍⵉ ⴱⴻⵏⴼⵍⵉⵙ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⴰⵍ-ⵎⵓⵙⵜⴰⴽⴱⴻⵍ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⴻⵍⴰⵉⴷ ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏⴻ.

Afficher plus

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page
Fermer