ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ-ⴷ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵜⵉⴱⵕⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⴻⴽⴽⴻⵍ ⵙⵖⵓⵔ ⵢⵉⵏⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ-ⴷ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⴱⴻⵏⵙⴰⵍⴰⵀ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ), ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵉⵏⴻⴷⴱⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⵜⵉⴱⵕⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⴻⴽⴽⴻⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⵙⵓⴷⴰ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ, ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⵙⴻⵎⵢⴰⴷⴷⴰⵙ ⴰⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵉⵎⴻⵀⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵓⵏⵏⴻⴳⵎⵓ, ⴻⵔⵉⵛ ⵓⴱⴻⵔⵠⴻⵙⵜ, ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵛⴻⴽⵕⴻⵏ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, « ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⴷⴻⴳ ⴷ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵡⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵎⴻⵍ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵜⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⵓⵔⵎⵉⴷⵜ.

ⵎⴰ ⴷ ⴰⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏ, ⴰⵎⵉⵏⴻ ⵔⴰⵎⵣⵉ ⵎⴰⴽⴱⵓⵍ, ⵢⵓⵎⵎⴰⵔ ⵙ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵏⵏⵓⵖⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵢⵓⵎⵎⴰⵔ » ⵙ ⵜⵉⵍⵍⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵢ ⵡⴻⵔⴵⵉⵏ ⵜⴻⵃⴱⵉⵙ ⴰⴷⵀⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵖⵓⵍⴰ.

ⴰⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ, ⵎⴰⵀⴰⵎⴰⵏⴻ ⴰⵎⴰⴷⵓ ⵎⴰⵉⴳⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ « ⵉⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⴻⵏ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵏⴻⵎⵎⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵎⴰⵍⵉ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ.

ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⴷⴰⵖ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵣⵉⵎⴱⴰⴱⵡⴻ, ⵠⵓⵙⵓⵎⵓⵣⵉ ⵏⵜⵓⵏⴳⴰ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵙⵄⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ, ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵇⵇⵍⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ-ⴰ ⵔⵏⴰⵏ ⵊⴻⵀⴷⴻⵏ, ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵙ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⴼⴽⴰ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵣⵉⵎⴱⴰⴱⵡⴻ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵇⴰⴱⴻⵍ ⵉⵅⴻⵚⵚⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵔⴰ ⵓⴳⴻⵏⴳⴰⵎ ⵏ ⵉⴷⴰⵉ, ⴷ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⴰⵢ ⵜⴻⴷⵀⴻⵍ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵣⵉⵎⴱⴰⴱⵡⴻ, ⵔⵓⴱⴻⵔⵜ ⵎⵓⴳⴰⴱⴻ.

Afficher plus

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page
Fermer